Polityka Prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018poz. 1000). informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID)z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40,

2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Dominik Krasowski kontakt iod@nid.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i podstawachprawnych:

Okoliczności przetwarzania danych osobowych przez NID

– Prowadzenie serwisu internetowego:
Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i e) RODO

Dane osobowe będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów Google Ireland Limited,najpóźniej do180 dni od wycofania zgody przez użytkownika

– Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi:
Art. 6 ust. 1 lit. f) i c) RODO

Do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a wprzypadku wszczęcia postępowań na drodze sądowej w celu dochodzenia roszczeń -do czasuich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasuostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń. W przypadku zamówień publicznych zreguły 4 lata

– Przechowywanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej (kat. A i B):
Przechowywanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
Art. 6 ust. 1 lit. f) i c) RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są onewskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionegocelu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń

– Przetwarzanie plików cookies:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasuwniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownikakońcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

4. W związku z prowadzoną działalnością NID będzie ujawniać Państwa dane osobowenastępującym podmiotom:
· organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
· podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, wszczególności: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, jak również dostawcomzewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, w tym Microsoft, bankom, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi informatyczne,
audytorskie, kurierskie i pocztowe. Podstawę przetwarzania stanowić będą umowypowierzenia przetwarzania danych osobowych zapewniające bezpieczeństwo tych danych.Powierzenie danych innym podmiotom następuje tylko i wyłącznie w zakresie i celuopisanym w niniejszej Polityce.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie udzielonej zgody, lub do czasuustania podstawy prawnej,

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesieniasprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność zprawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne,

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.